Thông Tin

Qui Chế Chung

I. CÁC ĐỊNH NGHĨA SỬ DỤNG TRONG QUY CHẾ:
1. “Quy chế” chỉ quy chế đăng ký, sử dụng Website https://kienxinh.net
2. “Thành viên” chỉ những ngươi đăng ký sử dụng Website https://kienxinh.net
3. “Khách hàng” chỉ những người mua hàng, đặt hàng của Kien Xinh CO.,LTD hoặc của thành viên
4. “Nhà cung cấp” chỉ những thành viên cung cấp của Website.

II. NỘI DUNG QUY CHẾ:
1. GIAO DỊCH GIỮA KHÁCH HÀNG VÀ NHÀ CUNG CẤP:
1.1 Thông qua Website, Kiến Xinh CO.,LTD cung cấp địa chỉ web – thông tin điện tử cho cho việc trao đổi thông tin giữa khách hàng và nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ.Kiến Xinh CO.,LTD không đại diện cho người bán hoặc khách hàng trong các giao dịch.Kiến Xinh CO.,LTD không kiểm soát và không có trách nhiệm, nghĩa vụ về chất lượng, an toàn, sự hợp pháp, lợi ích của sản phẩm, dịch vụ đã đề nghị bán trên Website, hoặc khả năng bán hàng của người bán, khả năng mua hàng của người mua.
1.2 Khách hàng cũng được cảnh báo về những rủi ro từ hành động lừa đảo người khác. Kiến Xinh CO.,LTD sử dụng các phương pháp kỹ thuật để kiểm tra lại tính chính xác của thông tin các thành viên cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký vào Website. Tuy nhiên, bởi vì việc kiểm tra thành viên trên Internet là khác nhau, nên chúng tôi khuyến khích các thành viên sử dụng các loại công cụ có giá trị, ý nghĩa trên Website để đánh giá các đối tác khác nhau.

1.3 Các thành viên thừa nhận rằng: đang phớt lờ trước rủi ro, trách nhiệm, thiệt hại khi sử dụng Website cho việc giao dịch kinh doanh tiếp sau hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ. Những rủi ro sẽ bao gồm các sản phẩm và dịch vụ có âm mưu lừa dối, chất lượng không tốt, khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật kém; những sản phẩm có nhược điểm hoặc nguy hiểm, những sản phẩm trái pháp luật, chi phí không thanh toán, vi phạm quyền, vi phạm quy chế và những rủi ro trong khi chuyên chở. Những rủi ro cũng bao gồm những rủi ro trong sản xuất, nhập khẩu, phân phối, chào hàng, trưng bày, mua, bán và/hoặc sử dụng sản phẩm, dịch vụ đã được chào hoặc giới thiệu trên Website có thể xâm phạm hoặc bị đòi quyền lợi mà xâm phạm quyền của bên thứ ba, rủi ro mà thành viên có thể chịu chi phí cho sự biện hộ hoặc những chi phí khác trong quan hệ với việc đòi hỏi quyền lợi của bên thứ ba, hoặc trong mối liên hệ với việc đòi bồi thường bởi bất kỳ bên thứ ba nào mà họ được quyền biện hộ hoặc bồi thường trong việc đòi quyền lợi, yêu cầu hoặc đòi hỏi quyền lợi của bên thứ ba. Rủi ro cũng bao gồm rủi ro mà khách hàng, những việc mua bán khác, kết thúc việc sử dụng sản phẩm, hoặc quyền đòi hỏi đối với những thiệt hại mà họ đã trải qua khi dùng sản phẩm, thiệt hại gắn liền với sản phẩm mà thành viên của Website đã sử dụng…
Mỗi thành viên đồng ý rằng: Kien Xinh CO.,LTDsẽ không chịu trách nhiệm, nghĩa vụ về những thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí, phiền phức, sự phá vỡ kinh doanh hoặc những phí tổn của bất kỳ cái gì có thể phát sinh trong quan hệ với những rủi ro trong giao dịch.

1.4
 Thành viên tự trách nhiệm cho tất cả những điều khoản và điều kiện của quy chế sử dụng Website, bao gồm không giới hạn điều kiện đối với việc thanh toán, sự trở lại, sự bảo đảm, việc vận chuyển, bảo hiểm, tiền thù lao, thuế, quyền sở hữu, li-xăng, giấy phép, vận chuyển và chi phí cho việc cất giữ.

1.5 Trong trường hợp, bất kỳ thành viên nào có nghi ngờ với các bên trong giao dịch, thành viên đồng ý trả lại cho Kien Xinh CO.,LTD (và các đại lý, các chi nhánh, người quản lý, nhân viên của chúng tôi) tất cả tiền bồi thường, chi phí, phí tổn và những thiệt hại (bao gồm không giới hạn bất kỳ những thiệt hại thực tế, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả) phát sinh hoặc liên quan đến giao dịch.

2. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM:
2.1 Những dịch vụ trên Kien Xinh CO.,LTD được cung cấp trên cơ sở giá trị và do vậy, Kiến Xinh CO.,LTD kiên quyết từ chối tất cả sự cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn cho những điều kiện cho phép về chất lượng, tình lâu bền, sự phiền toái, sự đúng đắn, chính xác, đáng tin cậy, khả năng bán được sản phẩm hoặc sự phù hợp vì mục đích cá nhân. Do đó, tất cả những điều kiện cho phép, sự đại diện, điều kiện, cam kết, đều được loại trừ.

2.2 Kien Xinh CO.,LTD không đảm bảo rằng: việc sản xuất, nhập khẩu, phân phối, chào hàng, trưng bày, mua, bán và/hoặc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ đăng trên Website không xâm phạm quyền của các bên liên quan đến sản phẩm; và Kiến Xinh CO.,LTD không đại diện cho sản phẩm, dịch vụ được chào hàng, được trưng bày trên Kiến Xinh CO.,LTD.

2.3 Mỗi thành viên phải xem xét cẩn thận những tài liệu trước khi tải xuống và phải tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại của hệ thống máy tính của họ khi tải tài liệu. Kienxinh.com sẽ đưa ra lời khuyên bằng văn bản hoặc thông qua Website tới các thành viên.

2.4 Dù bất cứ lý do gì thì Kien Xinh CO.,LTD sẽ có trách nhiệm đối với sự chậm trễ, thất bại hoặc sự phá vỡ nội dung, dịch vụ đã trình bày thông qua Website có nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp từ những hành động tự nhiên hoặc bắt buộc hoặc từ sự hạn chế trong việc quản lý của Kien Xinh CO.,LTD không bao gồm sự thất bại trong việc truy cập Internet, không hoạt động của máy tính, mạng viễn thông hoặc bất kỳ thiết bị nào, máy chủ, sự đình công, bất đồng ý kiến của nhân viên, gây mất trật tự, thiếu nhân viên hoặc tài liệu, do hoả hoạn, lụt lội, bão, các vụ nổ, những cuộc chiến tôn giáo, chiến tranh, những hành động của các chính phủ, những yêu cầu đối với hàng hoá sản xuất trong nước hoặc toà án nước ngoài, toà án trong nước hoặc sự không thi hành của bên thứ ba.

2.5 Do vậy, mỗi thành viên đồng ý cam kết bảo vệ Kiến Xinh CO.,LTD những thiệt hại từ những thất bại, yêu cầu, trách nhiệm pháp lý (bao gồm những giá trị hợp pháp trên cơ sở đền bù cao nhất) có thể phát sinh từ việc sử dụng Website mà vi phạm Quy chế này; hoặc vi phạm của thành viên trong việc trình bày hoặc cho phép Kiến Xinh CO.,LTD thực hiện đăng thông tin trên Website;
Mỗi thành viên đồng ý rằng Kienxinh.com không chịu trách nhiệm, nghĩa vụ đối với tất cả các tài liệu đăng tải trái phép, có tính phỉ báng, công kích các thành viên khác. Kiến Xinh CO.,LTD giới hạn quyền của Website để quản lý các vấn đề, nội dung, sự bồi thường khi sự hợp tác giữa thành viên và Kiến Xinh CO.,LTD có hiệu lực.

Kiến Xinh CO.,LTD sẽ không có trách nhiệm với những thiệt hại đặc biệt, trực tiếp, gián tiếp (bao gồm nhưng không giới hạn những thiệt hại như mất lợi nhuận hoặc tiết kiệm, gián đoạn trong kinh doanh, mất thông tin) hoặc những thiệt hại có nguyên nhân sau:
a. Sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng Website;
b. Sai sót trong hàng hoá, hàng mẫu, dữ liệu, thông tin hoặc dịch vụ được mua và sử dụng từ thành viên, người cung cấp dịch vụ bên thứ ba thông qua Website;
c. Sự vi phạm quyền của bên thứ ba đối với sản phẩm, dịch vụ đã chào hàng, trưng bày trên Website;
d. Bên thứ ba truy cập trái phép vào các dữ liệu hoặc thông tin cá nhân của các thành viên;
e. Sự trình bày hoặc quản lý của thành viên Website;
f. Những lỗi về nội dung đăng trên Kienxinh.com nảy sinh do tính cẩu thả.

3. LƯU TRỮ THÔNG TIN
3.1 Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” trong Chính Sách này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính cá nhân của khách hàng. Những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý (có thể khác nhau theo phạm vi quyền hạn dựa trên luật pháp hiện hành) bao gồm:
Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh, địa chỉ giao dịch, mã số thuế
Họ Tên, Số CMND, địa chỉ liên lạc
Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn
Chúng tôi luôn thông báo cho khách hàng biết về mục đích cụ thể nếu cần thu thập những thông tin cá nhân của khách hàng trên trang web này, và mọi thông tin đều phải được  khách hàng tự nguyện cung cấp.

3.2. Phạm vi sử dụng thông tin
Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. www.kienxinh.net có thể công bố các thông tin cá nhân thu thập từ khách hàng cho bên thứ ba, như các đại lý của chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ khác nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về khuyến mãi và dịch vụ mới…

Kiến Xinh CO.,LTD sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng các nhân viên, cán bộ, đại lý, tư vấn hoặc bên thứ ba nào được đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin khách hàng sẽ nhận thức và thấu hiểu Chính sách bảo mật này.

3.3- Thời gian lưu trữ thông tin 
Kiến Xinh CO.,LTD sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

3.4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Công Ty TNHH MTV Thiết Kế Kiến Trúc Và Xây Dựng Kiến Xinh
Địa Chỉ : 14/169 CMT8 , Phường Hoa Lư, TP.Pleiku, Tỉnh Gia lai
Điện thoại : 059 650 2222

3.5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
Khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của KIEN XINH CO.,LTD theo số hotline 059 650 2222

3.6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Kiến Xinh CO.,LTD sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ các đại lý, các nhà cung cấp có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Trong một vài trường hợp đặc biệt, KIEN XINH CO.,LTD có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Kiến Xinh CO.,LTD cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.